Praktický lékař

ČASOPIS PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické.Všechny rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými sděleními o nových teoretických poznatcích. Recentní poznatky jednotlivých oborů, diagnostické a terapeutické postupy jsou určitou analogií ˝inovačních kurzů ˝ a jejich publikování zprostředkovává čtenáři zasvěcenou a srozumitelnou informaci o tom, co se děje ve všech hlavních lékařských oborech. Články zaměřené na nejčastější problémy v terénní praxi jsou určeny především všeobecným lékařům, pro ně a pro ostatní odborníky jsou určeny rubriky věnované syntéze biologického a psychosociálního pohledu, současným i nadčasovým etickým problémům, právním a ekonomickým otázkám a historii. Informace o nových knihách, vědeckých akcích a zprávy ze sjezdů, průběžné zprávy o zásadních medicínsko-politických otázkách a problematika postgraduálního vzdělávání se dostávají ke čtenářům včas a v seriózní podobě.

Periodicita: 12 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 60/720
ISSN: 0032 - 6739
Ročník: 88
Indexováno/excerpováno v:
Excerpta Medica, Scopus,
CHEMICAL ABSTRACTS,
SAFETY AND HEALTH WORK,
INIS ATOMINDEX/ BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA