PRACOVNÍ
LÉKAŘSTVÍ

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Časopis je odborným lékařským periodikem zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování zdravotní péče pracujícím (závodní preventivní péče) a dalších oborů a odvětví, které s uvedenou tématikou souvisejí (kupř. ortopedie, neurologie, otorhinolaryngologie, dermatologie, fyziologie práce, psychologie práce, zdravotnická problematika cestování do zahraničí, hyperbarická medicína, letecká medicína a další). Jeho odborným garantem je Společnost nemocí z povolání ČLS JEP. Časopis pracovní lékařství uveřejňuje původní práce, souborná sdělení, doporučené diagnostické a léčebné postupy, posudková kriteria používaná při hodnocení profesionálních poškození zdraví, legislativní informace, kasuistická sdělení, zprávy z odborných sjezdů a setkání i diskuse k aktuálním pracovnělékařským tématům. Časopis je důležitým zdrojem odborných informací pro lékaře, kteří se zabývají pracovním lékařstvím, a pro lékaře všech oborů, které se podílejí na zajišťování jakékoliv zdravotní péče pro pracující.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 48/192
ISSN: 0032 - 6291
Ročník: 59
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Chemical Abstracts
Safety and Health at work
Chemical Titles
Bibliographia medica čechoslovaka